Witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii Notarialnej,

Kancelaria moja funkcjonuje od maja 2010 roku jako jednoosobowa Kancelaria Notarialna notariusza Jerzego Milewskiego.
Na mojej stronie znajdziecie Państwo podstawowe przydatne informacje dotyczące zakresu usług wykonywanych przez Kancelarię, podstawę opłat pobieranych zgodnie z odpowiednimi przepisami, a także rodzajów dokumentów niezbędnych dla dokonania czynności notarialnych.

Serdecznie zapraszam do siedziby w Słupsku przy ul. Kołłątaja 41/1.

 • ul. Kołłątaja 41/1, 76-200 Słupsk
   
 • tel. 59 8421 395
   
 • pon- pt 8:00 - 14:00
  możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu

zakres usług

Notariusz, zgodnie z art. 79 ustawy o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 164 z późn. zm.):

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto od 18.11.2015r.: składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

opłaty

Za dokonane czynności notarialne,  Notariusz pobiera opłatę (tzw. taksa notarialna) na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 237), które to rozporządzenie  określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

Nadto, w zależności od rodzaju czynności Notariusz pobiera również w szczególności: podatek od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatek od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) , opłatę sądową od wniosków do ksiąg wieczystych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).

Należność za dokonaną czynność notarialną obejmująca wszystkie opłaty i podatki płatna jest gotówką.

Telefonicznie udzielamy informacji tylko i wyłącznie o orientacyjnym – przybliżonym  koszcie danej czynności notarialnej i nie jest to informacją wiążacą.

dokumenty

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej ( np. zawarcia aktu notarialnego, poświadczenia zgodności odpisu dokumentu, poświadczenia podpisu, testamenty itd.) należy posiadać przy sobie:
- w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo
- w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki jeżeli w imieniu osoby prawnej działa pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo

Przed dokonaniem czynności notarialnej należy w Kancelarii złożyć w oryginałach dokumenty, które wymagane są w zależności od rodzaju poniżej wymienionych czynności .Po sprawdzeniu złożonych dokumentów przez Notariusza, zostanie ustalony termin czynności i ewentualnie wskazane zostaną dokumenty, które należy uzupełnić.

Podstawowe dokumenty:

Umowy dotyczące zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności):

 

- lokali stanowiących odrębną własność - zobacz listę dokumentów

  Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:
 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn)
 • aktualny opis z księgi wieczystej.

- spółdzielczych własnościowych praw do lokali - zobacz listę dokumentów

  Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:
 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub przydział (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
 • aktualny opis z księgi wieczystej, jeśli została założona.

- działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych - zobacz listę dokumentów

  Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:
 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w spadku dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • aktualny opis z księgi wieczystej,
 • pismo z Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie świadczące o braku takiego planu,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych.

Umowy majątkowe małzeńskie - zobacz listę dokumentów

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

Oświadczenia spadkowe - zobacz listę dokumentów

 • Odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców

Akty poświadczenia dziedziczenia - zobacz listę dokumentów

 • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy i odpisy skrócone aktów urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców

lokalizacja

kontakt

Siedziba Kancelarii: ul. Kołłątaja 41/1, 76-200 Słupsk
Numer telefonu: 59 8421 395
Kontakt e-mail: milewski@milewski-online.com

godziny urzędowania: pon-pt 8:00-14:00
istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu czynności